Porady

Rodzaje i para­me­try żurawi wie­żo­wych

Rodzaje i para­me­try żurawi wie­żo­wych

Żurawie wieżowe to maszyny robo­cze, które mają sze­ro­kie zasto­so­wa­nie w budow­nic­twie miesz­ka­nio­wym, prze­my­sło­wym, inży­nie­ryj­nym, w trans­por­cie i logi­styce mate­ria­łów oraz przy sta­wia­niu kon­struk­cji wyko­na­nych ze stali. Jakie są rodzaje żurawi wie­żo­wych oraz zalety ich wynajmu?

Co to jest żuraw wie­żowy?

Żuraw wie­żowy to dźwi­gnica, czyli potocz­nie dźwig. Składa się z pio­no­wego masztu, który jest zamon­to­wany na sta­cjo­nar­nym lub prze­jezd­nym podwo­ziu oraz z wysię­gnika pozio­mego, lub wychyl­nego. Ładu­nek jest podno­szony za pomocą liny z hakiem opusz­cza­nej z wysię­gnika żura­wia. Dźwig wol­no­sto­jący może osią­gać wyso­kość podno­sze­nia do ok. 100 m, przy mak­sy­mal­nym udźwigu do 250 ton.

Rodzaje żurawi wie­żo­wych

Żurawie wieżowe możemy podzie­lić ze względu na pod­stawę:

 1. Sta­cjo­narne, w tym także te budo­wane na szczy­cie kon­dy­gna­cji budynku, które są kotwione.
 2. Prze­jezdne, sto­jące na podwo­ziu gąsie­ni­co­wym, koło­wym lub szy­no­wym.

Ze względu na umiesz­cze­nie mecha­ni­zmu obro­to­wego dzie­limy na:

 1. Dol­no­obro­towe, czyli mecha­nizm obro­towy zamon­to­wany jest na dole wieży i obraca wysię­gni­kiem z całą wieżą.
 2. Gór­no­obro­towe, czyli mecha­nizm obro­towy umiesz­czony jest na górze wieży i obraca tylko wysię­gni­kiem, bez obrotu wieży.

Podział ze względu na mon­taż:

 1. Żuraw szybko mon­tu­jący (brak żura­wia pomoc­ni­czego);
 2. Mon­to­wany w zespole (pomoc żura­wia pomoc­ni­czego).

Podział ze względu na wer­sję wysię­gnika:

 1. Wspor­ni­kowy ma cię­gnik poru­sza­jący się po nim;
 2. Wychylny ma cię­gnik zain­sta­lo­wany na końcu.

Taki żuraw wie­żowy jest wypo­sa­żony w kilka napę­dów, naj­czę­ściej elek­trycz­nych, z któ­rych każdy wyko­nuje jeden ruch.

Pod­sta­wowe para­me­try tech­niczne

Musimy brać pod uwagę nastę­pu­jące para­me­try tech­niczne:

 • moment robo­czy to ilo­czyn udźwigu i wysięgu;
 • moment wywrotu to war­tość otrzy­mana z róż­nicy momen­tów usta­la­ją­cych i wywra­ca­ją­cych wzglę­dem sza­cun­ko­wej kra­wę­dzi wywrotu, przy danym obcią­że­niu dźwi­gnicy;
 • udźwig to naj­więk­sza masa podno­szo­nego ładunku i jest zależny od wysięgu żura­wia;
 • wysięg żura­wia to odle­głość liczona od osi obrotu żura­wia do osi haka nośnego w pio­nie zależy od wysię­gnika.
 • wyso­kość podno­sze­nia to odle­głość, którą mie­rzymy pio­nowo od poziomu podłoża do osi haka w pozio­mie, który jest umiesz­czony w naj­wyż­szym punk­cie przy okre­ślo­nym wysięgu, zależny od ilo­ści czło­nów wieży.

Wynajem żurawi wieżowych

Zalety wynajmu żurawi wie­żo­wych to:

 • trwa­łość i zni­koma awa­ryj­ność;
 • obsługa jest pro­sta i wygodna dla ope­ra­tora;
 • mar­kowe pod­ze­społy;
 • pro­sty mon­taż;
 • łatwy trans­port;
 • eko­no­miczne napędy;
 • znaczna wyso­kość podno­sze­nia.

Wynajem żurawi wieżowych to ogromne uspraw­nie­nie całego pro­cesu budow­la­nego. Nie­stety jest to bar­dzo drogi sprzęt. Naj­pro­ściej jest wyna­jąć potrzebny model lub typ maszyny na okre­ślony czas, z gwa­ran­cją pomocy tech­nicznej w razie awa­rii.

Similar Posts